Każde gospodarstwo rolne chcące przejść na vat, powinno posiadać numer REGON. Numer ten można uzyskać w miejscowych Urzędach Statystycznych, bardzo często od ręki. Uzyskanie numeru REGON jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz RG-1. W formularzu tym  należy podać wszystkie dane adresowe gospodarstwa rolnego oraz między innymi rodzaj wykonywanej działalności. W przypadku rolników należy wpisać najczęściej symbol 01.11.Z oraz nazwę „Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu” W przypadku innych upraw lub hodowli należy dopisać jeszcze inne symbole i nazwy wymienione poniżej:

01.11.Z      Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.13.Z      Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.15.Z      Uprawa tytoniu
01.16.Z      Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z      Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.Z      Uprawa winogron
01.22.Z      Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23.Z      Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.Z      Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.Z      Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z      Uprawa drzew oleistych
01.27.Z      Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z      Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z      Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z      Rozmnażanie roślin
01.41.Z      Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z      Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z      Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z      Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z      Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z      Chów i hodowla świń
01.47.Z      Chów i hodowla drobiu
01.49.Z      Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z      Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.Z      Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z      Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z      Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.Z      Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.70.Z      Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

4.8/5 - (5 votes)