W działalności gospodarstwa rolnego czasami zdarzają się transakcje pomiędzy rolnikiem będącym na VATcie a rolnikiem ryczałtowcem. Rolnicy mają wątpliwości kto powinien wystawić fakturę oraz czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktury VAT-RR. Sprawdź, kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od faktur rolników ryczałtowych!

Rozliczenie zakupu u rolnika ryczałtowego

Najważniejszą kwestią w przypadku zakupu u rolnika ryczałtowego jest fakt że to rolnik VATowiec a nie jak to zwykle bywa sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury. W takiej sytuacji wystawia się fakturę VAT-RR. Należy również pamiętać o doliczeniu przez nabywcę produktów rolnych kwoty zryczałtowanego zwrotu VAT w wysokości 7% ceny netto. Zwrotu zryczałtowanego podatku VAT rolnikom ryczałtowym dokonują nabywający od nich produkty rolne czy usługi rolnicze zarejestrowani podatnicy VAT. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego.

Faktura VAT-RR

Zgodnie z przepisami wystawiana przez nabywcę płodów lub usług rolnych faktura VAT-RR powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrą oraz słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób,
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: “Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Rozliczenie faktury od rolnika ryczałtowego

U rolników VATowów kupujących produkty rolne od ryczałtowców zwiększa się kwotę zwrotu VAT. Odliczenie możliwe jest po spełnieniu pewnych warunków, mianowicie:

 • nabycie produktów rolnych związane jest z ich sprzedażą,
 • zapłata należności za fakturę RR nastąpiła na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, wyjątek stanowi sytuacja w której strony zawarły umowę przewidującą dłuższy termin płatności,
 • dokument potwierdzający dokonanie płatności zawiera informacje o numerze oraz dacie wystawienia faktury.

Płatność po 14 dniowym terminie płatności

Jeśli strony zawarły umowę że termin płatności będzie dłuższy niż 14 dni powinny sporządzić pisemny dokument, który będzie to potwierdzał. W takiej sytuacji możliwe będzie odliczenie zryczałtowanego zwrotu VAT w terminie zawartym w umowie.

W sytuacji gdy nie będzie takiej umowy a płatność będzie dokonana po terminie 14 dni nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku płatności gotówkowej.

5/5 - (6 votes)