Każde gospodarstwo rolne chcące przejść na VAT musi posiadać numer REGON. Numer REGON rolnik musi uzyskać przed przejściem na VAT i złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego. Rolnik chcący uzyskać numer REGON musi złożyć w Urzędzie Statystycznym formularz RG-OF. Oprócz wypełnienia formularza należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa. Takim dokumentem może być akt notarialny dokumentujący nabycie gospodarstwa rolnego lub ostatni nakaz zapłaty podatku rolnego.

Formularz RG-OF

Formularz RG-OF składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie rolnik musi uzupełnić przede wszystkim dane adresowe. Adres zamieszkania i adres siedziby nie musi być taki sam. Jeżeli rolnik mieszka pod innym adresem niż adres gospodarstwa należy wpisać oba adresy. Oprócz adresów należy też uzupełnić nazwę. Zazwyczaj rolnicy wybierają „Gospodarstwo Rolne Jan Nowak”, ale może to być też inna dowolna nazwa. W nazwie powinno się zawrzeć imię i nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego.

formularz RG-OF

Druga część formularza jest bardziej skomplikowana i sprawia rolnikom trochę więcej trudności. Dlatego też omówiona zostanie po kolei każda pozycja:

11. (F, L) Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego

W tej pozycji należy dokładnie uzupełnić pozycję „Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego” oraz „Powierzchnia użytków rolnych”. Powierzchnia powinna być wpisana z dokładnością co do jednego ara. Wielkość powierzchni należy podać taką jaka jest zgłoszona do ARMiR-u.

informacje dotyczące gospodarstwa rolnego

12. (F) Adres do korespondencji

Jeżeli gospodarstwo, adres zamieszkania i do korespondencji jest taki sam wystarczy zaznaczyć pozycję „1 – podany w informacji nr 6.1 – 6.11”. Jeżeli jest inny należy wpisać taki na jaki ma być dostarczona korespondencja z GUS.

12-F adres do korospondencji
14. (F, L) Rejestracja

zaznaczamy „2 – inna;należy wypełnić informację nr 14.6” W pozycji 14.6 wpisujemy datę rejestracji gospodarstwa rolnego.

14 (F,L) Rejestracja

15. (F, L) Przewidywana liczba pracujących

wpisujemy 1. Chyba , że gospodarstwo rolne zatrudnia pracowników, w takiej sytuacji należy wpisać liczbę zatrudnionych + jednego lub kilku właścicieli gospodarstwa.

15-F-L przewidywana liczba pracujących

16. (F, L) Kody wykonywanych rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności

W tej pozycji w zależności od rodzaju działalności gospodarstwa rolnego należy uzupełnić wszystkie numery PKD.

Kody wykonywanych rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności

Najczęściej stosowane numery PKD w gospodarstwach rolnych:

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin
bulwiastych
01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego ( również z produkcją mleka)
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (w tym opasy)
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z Chów i hodowla świń
01.47.Z Chów i hodowla drobiu
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

3.5/5 - (16 votes)